Generator pare GPE-36

Električni generator pare GPE - 36 je cilindrični, horizontalni parni kotao koji se koristi za proizvodnju suvozasićene vodene pare, maksimalnog kapaciteta 36 kg/h, radne temperature od 143°C, pri radnom pritisku (nadpritisku) od 3 bara.

Snabdeven je električnim grejačima, koji su povezani na trofaznu naizmeničnu električnu mrežu, napona 380/220 V, 50 Hz. Grejači su elektrootporni tj. direktnog dejstva, jer se toplota neophodna za isparavanje vode u samom kotlu generatora, prenosi sa usijane žice, uvijene u spiralu, na vodu u kotlu.

Konstruktivno, generator se sastoji od dva plitka danca - prednjeg i zadnjeg (JUS.M.EO.020), od nerđajućeg čelika Č.4574, debljine 3 mm i omotača istih karakteristika u pogledu materijala i debljine zida. Danca su oblikovana dubinskim izvlačenjem, dok je omotač oblikovan savijanjem. Ovi delovi su međusobno spojeni postupkom elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi argona.

Na prednjem dancu nalaze se otvori u kojima su smeštena 3 grejača snage po 9 kW, jedan regulator temperature - termostat, kao i jedan revizioni otvor. Na cilindričnom omotaču sa gornje strane nalaze se cevni priključci sa odgovarajućim rastavnim vezama za ventil sigurnosti R3/4'', za distribuciju pare ka potrošaču, za nivokazno staklo, za manometar sa regulatorom pritiska - presostatom, kao i za regulator nivoa - nivostatom.

Sa donje strane omotača smeštena su tri otvora i to jedan za dovod napojne omekšane vode, jedan za odvod vode, odnosno za pražnjenje i jedan za nivokazno staklo koji spaja vodeni deo radnog prostora generatora. Spoljašnji prečnik kotla je 350 mm, a sama dužina omotača (između dva danca) iznosi 600 mm.

Generator pare je izolovan slojem mineralne vune debljine 50 mm, koja smanjuje toplotne gubitke na minimum, dok spoljašnjost čine dva poklopca i plašt prečnika 450 mm, koji čine generator skladnom celinom. Celokupna konstrukcija generatora pare sa pripadajućim elementima cevovodne armature, napojnom pumpom i komandnim elektroormanom, smeštena je na nosećem ramu.

Voda kojom se vrši napajanje generatora mora da ima visok kvalitet, jer bi neodgovarajući kvalitet napojne vode dovodio do stvaranja tzv. kotlovskog kamenca na grejnim površinama grejača, kao i na zidovima cevi, čime bi se stvarao veliki toplotni otpor, a time i nepotrebno rasipanje električne energije i kraći radni vek (da bi se ovo izbeglo vodu treba barem tretirati u omekšivaču vode).

GENERATOR PARE ELEKTRIČNI GPE-36
Tip posude : Horizontalni parni kotao sa automatskim upravljanjem
Klasa posude : IV
Dimenzije kotla posude (mm) : 350 x 600
Radni pritisak (bar) : 3
Ispitni pritisak (bar): 4
Temperatura suvozasićene vodene pare na radnom pritisku (° C) 143
Zagrevanje posude : Pomoću elektrotpornih grejača ukupne snage 27 kW, napajanih naizmeničnom strujon napona 380/220 V, 50 Hz
Zagrevna površina grejača (m2) : 0,297
Proizvodnja pare (kg/h) : 36
Specifična proizvodnja suvozasićene vodene pare (kg/h/m2) : 121
Sadržaj vode kod normalnog vodostaja (l): 41
Ukupna zapremina
generatora pare (dm3) :
73,5

Proizvodi «