,


Membran filtri

Membranski filtracioni procesi predstavljaju efikasnu metodu obrade vode ili drugih tečnih fluida, koja nudi stvaranje proizvoda vrhunskog kvaliteta. Velika prednost membranskog sistema je što ne zahteva korišćenje hemikalija, aditiva ili materijala koji su potencijalni zagađivači materije. Dodatna prednost, membranske filtracije je što zahteva minimalnu energiju, a u nekim slučajevima može da radi skoro i bez utroška energije. Zbog toga je membranska tehnologija, veoma pogodna za upotrebu u farmaceutskoj, biohemijskoj i prehrambenoj industriji.

Špric membran filtri

Špric filteri su namenjeni najčešće za farmaceutsku industriju i za njene procese kao što su: priprema kultura tkiva, sterilna filtracija i razdvajanje bioloških tečnosti, kao i filtracija proteina i enzima itd. Izrađuju se u veličinama od 13, 25 i 50 mm koje imaju veličinu pora 0.2, 0.3 ili 0.45 µm. Postoje različiti materijali koji se koriste za njihovu izradu, o kojima će više reči biti u nastavku.

Celulozno acetatni (CA) špric filteri izričito su namenjeni za filtraciju pod pritiskom (pri visokim protocima). Celulozno - acetatne membrane su hidrofilne (privlače vodu) a mogu biti simetrične i asimetrične. Stabilne su prema slabim baznim i kiselim rastvaračima kao i prema većini mineralnih i masnih ulja. Glavne odlike su i veoma efikasan rad na visokim temperaturama i pri fizičkom naprezanju što u kombinaciji sa izuzetno niskim adsorptivnim osobinama hemijskih vrsta ili peptida i proteina čine CA membrane izabranim materijalom za prečišćavanje visokovrednih proizvoda.

Ovi membranski filteri sa prečnikom pora 0,2 µm su dobar izbor za sterilnu filtraciju vodenih rastvora, kao što su hranljivi mediji, puferi i serumi. Nisu pogodni za filtraciju organskih rastvarača.

MCE (mixed cellulose ester - nitrocelulozni) su špric filteri koji predstavljaju mešavinu celuloznih etara (celulozno acetatnog etra (CA) i celulozno nitratnog etra (CN)). Po strukturi građe ne razlikuju se mnogo od celulozno acetatnih filtera, a na području primene pokazali su se bolje i smatraju se kompatibilnijim u radu sa kiselinama ( 25% acetatna,nitratna i sulfatna).

Politetra-fluoretilen (PTFE) membran filteri. Iako im je prvobitna namena za filtraciju vazduha/gasa, zbog svoje hemijske kompatibilnosti svoju primenu su našli i u filtraciji rastvarača i kiselina, na koje su ostali filteri neotporni. Pošto PTFE filteri spadaju u hidrofobne filtere (odbijaju vodu) za ovakvu filtraciju se prethodno moraju namočiti metanolom ili etnolom pre filtracije vodenih rastvora.

Kompaktni su za rad sa apsolutno svim jedinjenjima - kiselinama, alkalima, alkolohilima, ketonima, estrima, oksidima i azotnim jedinjenjima.

Membran filtri većeg prečnika - ( FST, RST, GST, EKS i EK )

FST – Pretfiltri za filtraciju rastvora za farmaceutske i druge namene :
Oznaka artikla : FST
Opis : Iglani filc, proizveden tehnologijom iglanja od sečenih (štapeliranih) 100% poliestarskih vlakana
Boja : bela
Način isporuke : Traka ili disk listovi različitog formata ( 142 mm ; 280 mm )
Primena : Filtracija vrelih sirupa, emulzija i koloidnih rastvora
Površinska masa : 700 g/m2
Max radna temperatura: 200 oC
Sirovinski sastav : 100% Poliester
Debljina : 6-8 mm
Porozitet : 3-5 µm
Kakteristike : - Otporan na truljenje i plesni;
- Izuzetna dimenziona stabilnost u vlažnom stanju;
- Ne sadrži smole, lepkove ili druga vezivna sredstva koja kontaminiraju fluid koji se prečišćava;
- Hemijska postojanost na mnoge hemikalije: aceton, benzin, benzol, dioksan, etanol, 98%, metilacetat, metilen hlorid, trihloretilen, azotna kiselina, 25%, hlorovodonična kiselina, 25%.


RST – Filtri za filtraciju rastvora za farmaceutske i druge namene :
Oznaka artikla : RST
Opis : Iglani filc, proizveden tehnologijom iglanja od sečenih (štapeliranih) 100% poliestarskih vlakana
Boja : bela
Način isporuke : Traka ili listovi različitog formata ( 280 mm ; 293 mm )
Primena : Filtracija vrelih sirupa, emulzija i koloidnih rastvora
Površinska masa : 223 g/m2
Max radna temperatura: 200 oC
Sirovinski sastav : 100% Poliester
Debljina : 711 µm
Porozitet : 1-3 µm
Kakteristike : - Otporan na truljenje i plesni;
- Izuzetna dimenziona stabilnost u vlažnom stanju;
- Ne sadrži smole, lepkove ili druga vezivna sredstva koja kontaminiraju fluid koji se prečišćava;
- Hemijska postojanost na mnoge hemikalije: aceton, benzin, benzol, dioksan, etanol, 98%, metilacetat, metilen hlorid, trihloretilen, azotna kiselina, 25%, hlorovodonična kiselina, 25%.


GST – Filtri za filtraciju rastvora za farmaceutske i druge namene :
Oznaka artikla : GST
Opis : Filtar u obliku trake od staklenog vlakna, sa vezivnom supstancom od akrilnog lateksa (4-6 %)
Boja : bela
Način isporuke : Traka ili disk listovi različitog formata ( 280 mm ; 293 mm )
Primena : Filtracija vrelih sirupa, emulzija, koncentrovanih rastvora za hemodijalizu i koloidnih rastvora
Površinska masa : 223 g/m2
Max radna temperatura: 220 oC
Sirovinski sastav : Staklena vuna + latex
Debljina : 155 µm
Porozitet : 1-3 µm
Kakteristike : - Otporan na truljenje i plesni;
- Izuzetna dimenziona stabilnost u vlažnom stanju;
- Ne sadrži smole, lepkove ili druga vezivna sredstva koja kontaminiraju fluid koji se prečišćava;
- Hemijska postojanost na mnoge hemikalije: heksan, hloroform, aceton, izopropanol, etanol 98%, metanol 98%, etilacetat, metilen hlorid, dimetilformamid;
- Ograničena otpornost na kiseline (hlorovodonična, 30 %, azotna, 65%, sumporna, 96 %, fosforna, 25 %), alkalije (amonijum hidroksid, 25 %, natrijum hidroksid, 1 M, kalijum hidroksid, 1 M), dioksan, etil etar i dimetil sulfoksid;


EKS – Filtri za finu filtraciju rastvora i redukciju mikroorganizama za industriju hrane i pića:
Oznaka artikla : EKS
Boja : bela
Način isporuke : Traka ili disk listovi ( 200x200 mm, 400x400 mm, 60 mm, 140mm, 220 mm, 293 mm)
Primena : Redukcija mikroorganizama i kvasaca u proizvodnji vina, šećernih sirupa i u rastvorima enzima
Sirovinski sastav : Dijatomejska (kremena) zemlja + celuloza + perlit
Površinska masa : 1400 g/m2
Debljina : 3,7 mm
Porozitet : 0.15 µm
Maksimalni pritisak : 1.5 bar
Vodopropustljivost : 29 L/m2/min


EK – Filtri za finu filtraciju rastvora i redukciju mikroorganizama za industriju hrane i pića :
Oznaka artikla : EK
Boja : bela
Način isporuke : Traka ili disk listovi ( 200x200 mm, 400x400 mm, 60 mm, 140mm, 220 mm, 293 mm)
Primena : Redukcija mikroorganizama i kvasaca u proizvodnji vina, šećernih sirupa i u rastvorima enzima
Sirovinski sastav : Dijatomejska (kremena) zemlja + celuloza + perlit
Površinska masa : 1400 g/m2
Debljina : 3,8 mm
Porozitet : 0.2 µm
Maksimalni pritisak: 1.5 bar
Vodopropustljivost : 68 L/m2/min

Proizvodi «