Mikrofiltar sa patronama, tip 1000/4
Glavna prednost mikrofiltra sa patronama od nerđajućeg čelika je to što nije potrebno menjati patrone kada dođe do njihovog začepljenja, već ih je moguće oprati (čak i bez demontaže, za lakše slučaj zaprljanja).

Mikrofiltar sa patronama, tip 1000/4, izrađen je kao vertikalni cilindrični sud u kome su smeštene četiri filtarske patrone. Namenjen je za finu mehaničku filtraciju vodenih i drugih fluida koji nalaze široku primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Izdvajanje suspendovanih i mehaničkih čestica, prečnika većih od 5 µm, prisutnih u radnom fluidu omogućava filtar patrona, poroziteta 5 µm.

Pod oznakom tip 1000/4 podrazumeva se takva konfiguracija kućišta mikrofiltra u kojem se mogu instalisati četiri filtar patrone dužine 1000 mm. Kućište mikrofiltra izrađeno je prema visokim higijenskim standardima i zahtevima, sa spoljnim površinama ispoliranim do visokog sjaja, kao i u skladu sa propisima o sudovima pod pritiskom.MF sa poklopcem

MF sa 4 patrone bez poklopca

Mikrofiltar tip 1000/4 u radu


Mikrofiltar sa patronama tip 1000/4, sastoji se od postolja (1), filtarskih patrona (2), poklopca (3) i stega (4). U radnom položaju postolje i poklopac pomoću šest stega čine kućište mikrofiltra u kome su smeštene četiri filtar patrone. Osnovne dimenzije mikrofiltra date su takođe na slici.

Separacioni efekat finog mehaničkog prečišćavanja, ostvaruje se potiskivanjem neprečišćenog fluida pod pritiskom kroz filtar patrone, kao što je prikazano na slici. Ulazni i izlazni priključci su urađeni po standardu SMS 51.

Filtarske patrone prikazane na slici, predstavljaju osnovni separacioni segment mikrofiltra. Filtarska patrona izrađena je od plisiranog žičanog tkanja od nerđajućeg čelika Č.4574, poroziteta 5 µm, spojenog postupkom elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi argona, za noseću perforiranu cev i dve prirubnice tj. poklopca u izvedbi da sa obe otvorene prirubnice - poklopca omogućava povezivanje više filtar patrona na red. Oko plisiranog omotača patrone postavljena su dva metalna prstena od nerđajućeg čelika, koji služe kao vođice, odnosno kao graničnici plisirane mrežice. Noseća perforirana cev, prirubnice i prstenasti graničnici izrađeni su od nerđajućeg čelika Č.4574. Na oba kraja filtar patrone postavljena je gumena zaptivka, na bazi silikon-kaučuka, preko koje se ostvaruje potpuno zaptivanje filtar patrone. Aktivna površina filtracije patrone iznosi oko 3000 cm2. U kućištu mikrofiltra su postavljene četiri patrone prečnika 68 mm i dužine 505 mm.

Filtar patrone podnose temperaturu radnog fluida, koji se prečišćava, do 120°C. Nakon svakog zaprljanja filtar patrone, odnosno posle svake upotrebe, u slučaju da se predviđa prekid rada u trajanju koji može izazvati fizičko-hemijsko i mikrobiološko zagađenje zaostalog fluida u kućištu mikrofiltra, vrši se pranje i sterilizacija mikrofiltra.

Pranje mikrofiltra, uz prethodno skidanje i pranje poklopca, može se uraditi sa ili bez demontaže filtar patrone. Demontaža filtar patrone se ne pristupa samo u slučajevima kada se oceni da je priroda zaprljanja takva da se može uspešno otkloniti umerenim mlazom tople vode uz blago trljanje površina patrona mekanim četkicama.

Kada se oceni da se naslage zaprljanja sa površine filtar patrone ne mogu odstraniti na prethodno opisani način, vrši se demontaža filtar patrona i pristupa pojedinačnom pranju i čišćenju elemenata filtar patrona.

Pranje i čišćenje filtar patrone vrši se tako što se one prvo potope u rastvor tople vode sa sredstvom za odmašćivanje i posle, uz trljanje spoljnih površina mekim četkicama, izvrši ispiranje mlazom tople vode. Po potrebi, za pranje patrone može se koristiti i kupatilo sa ultrazvukom.

Sterilizacija unutrašnjih površina kućišta mikrofiltra i filtar patrona vrši se upuštanjem suvozasićene vodene pare, pritiska 2.1 bar i temperature 134° C u trajanju od oko 10 min u radni prostor mikrofiltra. Nakon toga, nastali kondenzat se ispušta preko slavine R1/2'' postavljene na donjoj ploči mikrofiltra i otvora na dovodnom i odvodnom cevovodu.

Celokupna cevovodna armatura, kao i ostali sastavni elementi mikrofiltra sa patronama oslanjaju se na upotrebu visoko legiranih čelika (Č.4574 i Č.4580) koji su postojani na uticaj atmosfere i određenih agresivnih sredina. Ta postojanost se bazira pre svega na vrlo malom procentu ugljenika C > 0,1%, koji je nosilac korozivnosti kod metala i na prisustvo hroma i nikla i njihovoj otpornosti prema spoljnjim uticajima, naročito na uticaj razblaženih kiselina.

Proizvodi «